Seks kollektivforslag for å styrke ny Nasjonal transportplan

Det er fullt mulig å skape en enklere reisehverdag for deg og meg i årene fremover, samtidig som vi oppfyller nasjonale klima- og bærekraftsmål. Her kan du lese seks kollektivforslag som vi har spilt inn til ny Nasjonal transportplan.

 

(Foto: Farte / Per Stian Johnsen)

Regjeringen har varslet at ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036 skal legges frem til våren. Siden i vår har de statlige transportetatenes fagutredning vært på høring. Basert på mange innspill fra medlemmene over hele landet har Kollektivtrafikkforeningen nå sendt inn vårt høringssvar.

Kollektivtrafikkforeningen foreslår at regjeringen i den nye transportplanen legger opp til et nasjonalt kollektivløft mot 2030, med mål om at markedsandelen til kollektivtrafikk og nye delte mobilitetstjenesters skal gjøre et stort hopp, og ta store markedsandeler fra privatbilen, særlig i byene.

– Vi mener det er fullt mulig å skape en enklere reisehverdag for deg og meg, og oppfylle våre nasjonale klima- og bærekraftsmål, på en langt mer kostnadseffektiv måte enn i dag. Da må vi alle være villige til å tenke nytt. Kollektiv-Norge er klare til å brette opp ermene for å bidra til å nå nasjonale klima- og bærekraftsmål i årene fremover, sier Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Seks forslag til forbedring av NTP

Foreningen mener føringene som regjeringen har satt for NTP, med mer effektiv bruk av eksisterende vei og bane, tilsier at markedsandelen til kollektivtrafikk og nye delte mobilitetstjenester må gjøre et stort hopp frem mot 2030, og ta store markedsandeler fra privatbilen, særlig i byene.

– Ved å vri nasjonale drifts- og investeringsmidler til kollektivtrafikk og nye delte mobilitetsløsninger, så kan vi skape langt bedre reiseopplevelser, utnytte kapasitet i eksisterende vei- og banenett, og i sum spare samfunnet for store midler til transport. Et nasjonalt løft for kollektivtrafikken er etter vårt syn den klart mest kostnadseffektive måten å skape en enklere reisehverdag for folk, sier Siv Wiken.

I høringssvaret har foreningen spilt inn seks forslag til forbedring av ny NTP:

  1. Et nasjonalt kollektivløft frem mot 2030
  2. Fremkommelighetspakke for buss på riks- og lokalveinettet
  3. Tettere samarbeid for å videreutvikle kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester
  4. Samordning av offentlig betalt bestillingstransport
  5. Bedre samordning på tvers i sektoren og en tydeligere nasjonal rolle for kollektivtrafikken
  6. Samarbeid for økt rekruttering til sjåføryrket

 

Mer om hvert enkelt av forslagene kan du lese i høringssvaret fra Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivløft mot 2030

De viktigste forutsetningene for at kollektivtrafikken skal øke sin markedsandel kraftig i årene fremover, er forutsigbar, økt finansiering til drift og utvidelser av tilbudet, økt fremkommelighet for kollektivtrafikken, videreutvikling av kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester, sammen med behov for restriktive tiltak mot biltrafikken. I flere av de største byene er det også behov for investeringsmidler til å bygge ut økt skinnegående kapasitet.

Dagens situasjon drar i motsatt retning. På grunn av ekstraordinær prisvekst drar de fylkeskommunale kollektivselskapene med seg et finansieringsgap anslått til om lag 1,6 mrd. kr i 2023, noe som kan tvinge frem kutt i tilbudet mange steder. I tillegg bevilgningene i statsbudsjettet om lag 1 mrd. kr under nivået forutsatt for statlige tilskudd til byområdene i gjeldende NTP. Samtlige av transportetatenes forslag i prioriteringsoppdraget innebærer at ambisjonsnivået for de 14 største byene tas betydelig ned sammenliknet med gjeldende NTP.

Kollektivtrafikkforeningen foreslår i stedet et nasjonalt kollektivløft frem mot 2030, med ambisjon om å øke den statlige finansieringen av kollektivtrafikken opp på samme nivå som dagens fylkeskommunale tilskudd, dvs. en økning på om lag 4 mrd. kr per år. Kollektivløftet bør samordnes med økt bruk av restriktive virkemidler mot privatbil i byene, i tråd med de faglige anbefalingene. Forutsatt at det kommer i tillegg til midler som styrker tilbudet med høy frekvens og kvalitet, anbefaler vi at staten også øremerker midler til å redusere billettprisene i kollektivtrafikken.

Fremkommelighetspakke for buss

En av de sentrale utfordringene i mange byområder er manglende fremkommelighet for buss på grunn av kø. Bedre fremkommelighet gjør at folk kommer raskere frem dit de skal, at bussen blir mer pålitelig også i rushtiden, og kan spare penger gjennom at flere avganger kan kjøres med samme bussflåte. De samfunnsmessige gevinstene er store, bare i Oslo og Akershus anslås det at kollektivreisende står i kø for en halv milliard kr. hvert år.

– Fremkommelighetstiltak er en billig, lavthengende frukt hvor en tydelig politisk satsing i NTP raskt vil kunne vise til konkrete resultater i folks hverdag. Ny teknologi åpner for å kunne styre trafikk og prioritere buss foran privatbiler på veiene, men så langt har man vært restriktive med å åpne opp for dette. Derfor trengs tydelige politiske føringer, sier Siv Wiken.

Samarbeid og videreutvikling av kollektivtilbudet med nye, delte mobilitetstjenester

Dersom kollektivtrafikken skal kunne bidra til å nå nasjonale målsetninger på transportområdet og gjøre et hopp i markedsandel frem mot 2030 i årene fremover, er videreutvikling av kollektivtilbudet med utrulling og integrasjon av nye, delte mobilitetstjenester sentralt. Mobilitet som en tjeneste (MaaS), mikromobilitet, bildeling, autonome kjøretøy og andre delte mobilitetstjenester omtales av transportvirksomhetene, men det er ikke beskrevet konkret hvordan myndighetene kan tilrettelegge og fremme disse nye formene for delt mobilitet, og bidra til at de blir integrert i det offentlige kollektivtilbudet

– Vi mener regjeringen bør gjennomgå og oppdatere relevant regelverk slik at offentlige kollektivaktører kan videreutvikle kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester, herunder regulering av blant annet mikromobilitet og autonome kjøretøy som del av kollektivtrafikken, sier Siv Wiken.

Kollektivtrafikkforeningen mener det er avgjørende å bidra til enda tettere samarbeid mellom kollektivaktørene, med utgangspunkt i kundene og hvordan skape bedre tjenester for de reisende. Vi mener det er grunnlag for å forvente samordnings- og effektiviseringsgevinster ved tettere samarbeid, og at det må skje innen rammene av dagens ansvarsfordeling i sektoren.

Samordning av offentlig betalt bestillingstransport

Kollektivtrafikkforeningen foreslår også at staten tar initiativ overfor statlige virksomheter og fylkeskommunene om å samordne bestillingstransport, pasientreiser, TT-transport og kommunal eldretransport/serviceruter mm. med mål om bedre og mer kostnadseffektive løsninger. I dag brukes det anslagsvis ca. 5 mrd. kr på offentlig betalt bestillingstransport.

– Disse ordningene er i liten grad koordinert, noe som blant annet gir dårlig flåte- og ressursutnyttelse, i tillegg til andre ulemper som delte skift for sjåfører, utfordring med rekruttering i distriktene mm. Det er stort rom for å få mer mobilitet for pengene gjennom samordning av tjenestene, sier Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Les hele høringssvaret fra Kollektivtrafikkforeningen her


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar


Arendalsuka
16. august 2023

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen


Ukategorisert
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Mobilitet i omstilling
12. april 2023

Tre smakebiter på fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Årsrapport 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!