– Overrasket over reduserte kollektivambisjoner

Forslaget til NTP legger vekt på bedre og mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur. Det er derfor overraskende at regjeringen foreslår å redusere ambisjonsnivået for kollektivtrafikken sammenliknet med gjeldende NTP, mener Kollektivtrafikkforeningen.

Før påske la regjeringen frem forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-36. Planen er nå til behandling i Stortinget, og her kan du lese Kollektivtrafikkforeningens innspill og vurdering av planen.

Overrasket over redusert ambisjonsnivå

Det er positivt at forslaget til NTP 2025-36 legger vekt på bedre og mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur. Å reise kollektivt, dvs. å dele på reisen, er mye av svaret på dette. Det er derfor overraskende at regjeringen foreslår å redusere ambisjonsnivået for kollektivtrafikken sammenliknet med gjeldende NTP.

Klimautvalget 2050 understreket at transportpolitikken må begrense etterspørsel etter mer transport, og at de langsiktige samfunnsmålene må ligge til grunn for de politiske prioriteringene i dag. Det er få spor av denne tilnærmingen i regjeringens forslag til NTP. Vi må starte nå med de grepene vi vet virker.

Stor samfunnsnytte

Det er bred faglig enighet om at kollektivtrafikk er et kostnadseffektivt og samfunnsøkonomisk lønnsomt virkemiddel for å gi folk en enklere reisehverdag og innfri nasjonale klima- og miljømål. Beregninger gjort for Kollektivtrafikkforeningen viser at samfunnet ved å nå nullvekstmålet vil spare 13,5 mrd. kroner sammenliknet med å fremskrive dagens utvikling.

Samtidig avhenger betydelig økte kollektivtrafikkandeler av at nivået på tilskudd øker, for å kunne finansiere vekst i linjer, avganger, sammen med nødvendige investeringer. Beregninger gjort for Kollektivtrafikkforeningen viser et årlig økt tilskuddsbehov for å nå nullvekstmålet på om lag 4 mrd. kroner frem mot 2036 sammenliknet med dagens nivå, forutsatt ytterligere restriktive tiltak mot biltrafikken i byene. Skal kollektivtrafikken ta markedsandeler fra bil utover dette må tilskuddet øke ytterligere. Dette krever økt statlig innsats.

I NTP 2022-33 la de økonomiske rammene til byområdene opp til et årlig statlig bidrag på gjennomsnitt 7,5 mrd. kr. I ny NTP er dette foreslått redusert til 7,3 mrd, jf. tabell 12.1 gjengitt over. For fylkeskommunene som ikke i dag har byvekstavtaler, prioriteres ingen nye midler til å styrke kollektivtilbudet.

Nasjonalt kollektivløft

Kollektivtrafikkforeningen oppfordrer Stortinget til å prioritere et nasjonalt kollektivløft i NTP, sammen med en satsing på fremkommelighet for buss. Vi foreslår i første omgang en ambisjon om å øke den statlige finansieringen av kollektivtrafikken opp på samme nivå som dagens fylkeskommunale tilskudd, dvs. en økning på om lag 4 mrd. kr per år.

Nye midler bør i hovedsak fordeles gjennom byvekstavtalene, men for å nå hele landet bør også noe midler øremerkes via rammetilskuddet (tabell C) på samme måte som for fylkesveier. Rammen for tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig byutvikling bør også utvides, for å øke handlingsrommet for dagens mottakere, og gi rom til at flere byområder kan motta tilskudd.

Vil ha satsing på fremkommelighet for buss

Vi etterlyser også en langt mer offensiv satsing på fremkommelighet for buss på riks- og fylkesveinettet. Mindre tid i kø og mer forutsigbare avgangstider er svært viktig for de reisende. Dette er en lavthengende frukt som raskt kan gi resultater. Vi oppfordrer Stortinget til å fastsette tydelige politiske føringer for prioritering av statens veiareal i storbyene, og endre nødvendig regelverk for å ta i bruk ny teknologi til å prioritere buss.

Vår høringsuttalelse

Hele Kollektivtrafikkforeningens høringsuttalelse til utarbeidelsen av NTP fra juli 2023 finner du her: Seks kollektivforslag for å styrke ny Nasjonal transportplan – kollektivtrafikk.no

Innspill til verbalforslag:

  • Stortinget ber regjeringen gjennomføre et nasjonalt kollektivløft frem mot 2030, med gradvis opptrapping av den statlige finansieringen av kollektivtrafikken til samme nivå som dagens fylkeskommunale tilskudd, gjennom byvekstmidler og rammetilskudd til fylkeskommunene (tabell C).
  • Stortinget ber regjeringen prioritere fremkommelighetstiltak for buss i byvekstavtalene. Statlig og lokalt veiareal skal prioriteres til kollektivtrafikk, sykkel og gange.
  • Stortinget ber regjeringen raskt fremme nødvendige forslag som åpner for å bruke ATK begrunnet i fremkommelighet for kollektivtrafikken, og sørge for at Statens vegvesen har en offensiv holdning til å prøve ut ny teknologi som elektroniske bussfelt, variabel skilting mm.
  • Stortinget ber staten ta initiativ til å samordne offentlig betalt bestillingstransport, pasientreiser, TT-transport og kommunal eldretransport/serviceruter mm. med mål om bedre tjenester og mer kostnadseffektive løsninger.
  • Stortinget ber regjeringen gjennomgå og oppdatere relevant regelverk slik at offentlige kollektivaktører kan videreutvikle kollektivtilbudet med nye delte mobilitetstjenester, herunder regulering av autonome kjøretøy, mikromobilitet mm. som del av kollektivtrafikken.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag til kompensasjonsordning for nullutslipps hurtigbåter og ferjer, for å unngå at miljøkrav fører til kutt i kollektivtilbudet.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere den statlige transportorganiseringen og sikre at den fylkeskommunale kollektivtrafikken får en tydeligere plass i nasjonale utrednings- og beslutningsprosesser.
  • Stortinget ber regjeringen utarbeide en nasjonal plan for rekruttering av flere sjåfører i samarbeid med kollektivaktørene og fagforeninger.

 


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Mobilitet i omstilling
26. februar 2024

Møt Kollektivtrafikkforeningen på MOBILITET 2024


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon


Studietur
16. januar 2024

Anskaffelsesseminaret 2024


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?


Mobilitet i omstilling
29. november 2023

De fleste kjørte bil til jobb i 2022 – også i byene


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
29. november 2023

Har transportpolitikken gått i luksusfellen?


Pressemelding
24. november 2023

Lager bedre nøkkeltall for kollektivtrafikken


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Ildsjelprisen
16. november 2023

Marthe Svellingen Pedersen årets ildsjel 2023!


Ildsjelprisen
3. november 2023

De nominerte til prisen for Årets ildsjel 2023


Sjåførsikkerhet
25. oktober 2023

Video Recording of Busworld Driver Safety Seminar


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023


Pressemelding
10. oktober 2023

Til Brüssel for å kreve sikrere busser


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar


Arendalsuka
16. august 2023

Tett gapet: Alle ombord under Arendalsuka


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. juli 2023

Drosjeutvalget la fram sin første rapport


Mobilitet i omstilling
8. juni 2023

Stor aktivitet i Kollektivtrafikkforeningen


Veiledere og høringssvar
22. mai 2023

Støtter nye krav om kollisjonssikkerhet


Mobilitet i omstilling
12. april 2023

Tre smakebiter på fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
27. mars 2023

Mobilitet 2023: Fleksibel transport  –  på vei mot fremtidens mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
17. mars 2023

Stort samarbeidsprosjekt for bærekraftig mobilitet settes i gang


Pressemelding
22. februar 2023

Stiller kollisjonskrav til nye busser


Samfunnsnytte
22. februar 2023

EL-indeksveilederen er nå på plass


Mobilitet i omstilling
1. februar 2023

Webinar om FlexDanmark


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
24. januar 2023

Innovasjonsprosjekter: Kollektivtrafikken møter eldrebølgen


Kollektivkonferansen
25. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – se hele konferansen her!


Ukategorisert
17. november 2022

Innspill til forhandlingene om statsbudsjett


Ildsjelprisen
11. november 2022

Stine Fredriksen årets ildsjel 2022!


Kollektivprisen
11. november 2022

Kolumbus AS glade vinnere av Kollektivprisen 2022


Kollektivkonferansen
10. november 2022

Kollektivkonferansen 2022 – Mobilitet i omstilling


Markedsoversikt
24. oktober 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
20. oktober 2022

Vil du bli med på laget og jobbe som rådgiver i fremtidens mobilitet?


Kollektivprisen
18. oktober 2022

De nominerte til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
15. oktober 2022

Entur nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
14. oktober 2022

Ruter nominert til Kollektivprisen 2022


Statsbudsjettet
14. oktober 2022

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. oktober 2022

Forslag til felles reisevilkår for bransjen sendt til Samferdselsdepartementet


Kollektivprisen
13. oktober 2022

AKT nominert til Kollektivprisen 2022


Kollektivprisen
11. oktober 2022

Kolumbus AS nominert til Kollektivprisen 2022


Ildsjelprisen
9. oktober 2022

Sjur Brenden nominert til Årets Ildsjel 2022


Ukategorisert
4. oktober 2022

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. august 2022

Innovasjonsprosjekter: Nye prismodeller


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
5. august 2022

Kollektivtrafikkens nytte er enorm for samfunnet, næringslivet og den enkelte


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. juni 2022

Innovasjonsprosjekter: Digitalisering og ny mobilitet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2022

Nominer til Kollektivprisen 2022 og Årets ildsjel i kollektivtrafikken 2022


Nyheter fra EU
31. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Covid-19
27. mai 2022

Brev Stortingets finanskomite


Nyheter fra EU
3. mai 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Årsrapport 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
28. april 2022

Innovasjonsprosjekter: Selvkjørende busser i trafikken


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
8. april 2022

Store utfordringer med økte drivstoffkostnader


Nyheter fra EU
4. april 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
14. mars 2022

Innovasjonsprosjekter: Når bilen blir kollektiv


Markedsoversikt
11. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for båt og ferje


Nyheter fra EU
9. mars 2022

Nyhetsbrev fra Brussel


Markedsoversikt
9. mars 2022

Oppdatert markedsoversikt for buss


Veiledere og høringssvar
8. mars 2022

To nye veiledere for båt- og ferjeanskaffelser


Nyheter fra EU
24. februar 2022

Usikkerhet rundt Kollektivtransportforordningen?


Covid-19
27. januar 2022

Konferansen Mobilitet 2022 er utsatt


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
21. januar 2022

Hvordan bistå reisende med assistansebehov?


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Kolumbus vinner Kollektivprisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Odd Aksland vinner Ildsjel-prisen 2021


Kollektivkonferansen
18. november 2021

Lindas referater fra konferansen


Nyheter fra EU
9. november 2021

EU-nyhetsbrev oktober 2021


Kollektivprisen
17. oktober 2021

Umair Mehmood Imam nominert til Ildsjel-prisen 2021


Ukategorisert
16. oktober 2021

Terje Sundfjord nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
15. oktober 2021

Kjetil Nordbø nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
14. oktober 2021

Steffen Brattøy nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
13. oktober 2021

Trond Hovland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Kollektivprisen
12. oktober 2021

Odd Aksland nominert til Ildsjel-prisen 2021


Covid-19
12. oktober 2021

PRESSEMELDING STATSBUDSJETTET 2022


Sekretariatsnytt
4. oktober 2021

Ny medarbeider i sekretariaet


Markedsoversikt
23. september 2021

Markedsoversikt for buss


Sekretariatsnytt
31. august 2021

Nytt fjes i innovasjonsarbeidet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
13. august 2021

Call for speakers – Kollektivkonferansen 2021 – frist 15. august


Markedsoversikt
3. august 2021

Markedsoversikt for båt og ferje 2021!


Nyheter fra EU
1. juli 2021

EU-nyhetsbrev juni 2021


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
22. juni 2021

Prosjekt «Inntektspotensialet i kollektivtrafikken»


Covid-19
21. april 2021

Årsrapport 2020


Veiledere og høringssvar
12. april 2021

Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033


Nettverk
19. mars 2021

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33


Sekretariatsnytt
5. mars 2021

Kollektivtrafikk.no i ny drakt


Nyheter fra EU
2. mars 2021

EU-nyhetsbrev februar 2021


Nyheter fra EU
5. februar 2021

EU-nyhetsbrev januar 2021


Veiledere og høringssvar
2. februar 2021

Omsetningskrav og bruk av biodrivstoff


Covid-19
28. januar 2021

Digital workshop om den nye normalen


Ukategorisert
23. januar 2021

Forskerkonferansen Mobilitet 2021


Covid-19
19. januar 2021

Prognose for inntektstap 1.kvartal 2021


Nyheter fra EU
4. januar 2021

Nyhetsbrev fra EU – desember 2020


Ukategorisert
22. desember 2020

En riktig god jul ønskes dere alle


Covid-19
11. desember 2020

Prosjektet Målbildet for den nye normalen


Nyheter fra EU
2. desember 2020

EU-nyhetsbrev november


Kollektivkonferansen
19. november 2020

Deltagerrekord på Kollektivkonferansen 2020!