«Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025»

«Den nye normalen» er et hett tema i mange bransjer – for hvordan skal vi omstille oss etter Covid-19? Kollektivtrafikkforeningen har gjennomført et større scenarioprosjekt for finne «Målbildet for den nye normalen» for kollektivbransjen.

Rapporten som har fått navnet «Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025» ble ferdigstilt i mars 2021, og ble lansert under et åpent Styre- og eierseminar 9. april 2021. Rapporten gir sektoren et felles kunnskapsgrunnlag for strategisk og operativ utvikling frem mot 2025, og et rammeverk for å forstå hvordan bransjen må utvikle seg i takt med store samfunnsmessige endringer for å lykkes med samfunnsoppdraget

Bakgrunnen for prosjektet er at dagens transportløsninger står overfor store endringer. FNs bærekraftmål er viktig for hele samfunnet og driver fram behovet for mer bærekraftige løsninger. Koronapandemien har på sin side ført til en rekke nye endringer, og framskynder mange av de endringene vi som samfunn har sett komme. Flere av disse endringene i kundenes etterspørsel er positive, eksempelvis at flere sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger til møter og konferanser. Spørsmålet er så hvilke tjenester vi som kollektivbransje skal tilby til hvilke målgrupper, og hva skal prege «den nye normalen for mobilitet»?

Prosjektet har samlet ressurspersoner

Prosjektet «Målbildet for den nye normalen» har samlet kunnskap og erfaringer fra ledere og ressurspersoner hos Kollektivtrafikkforeningens medlemmer gjennom intervjuer og workshops. Prosjektleder var Laura Herzig fra Deloitte, og Deloitte og Kollektivtrafikkforeningen samarbeidet om fremdriften i prosessen. I tillegg deltok KS og NHO Transport i prosjektgruppen.

Forventningen er at målbildet vil gi en felles forståelse for hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida. Den vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes. Dette vil hjelpe bransjen til å utvikle framtidas mobilitet til kundenes beste.

Disruptive skift

Samferdselssektoren står nå overfor ikke mindre enn tre ulike disruptive skift:

  • Endringer i kundeatferd vil ifølge ulike rapporter fortsette også post Covid-19.
  • Det teknologiske skiftet, som snur opp ned på mye av det som både bransjen og myndighetene tar for gitt.
  • Det økonomiske skiftet, der folkevalgte blir tvunget til å prioritere mye hardere i offentlige budsjetter framover.

Dette skjer samtidig som både nasjoner, regioner og byer vil stille stadig større krav til bærekraft i deres mobilitetsløsninger.

Mobilitet i endring

Mobiliteten vil i framtida vil være i fortløpende forandring. Mange av disse endringene er over oss allerede i dag, og vil fortsette i en kontinuerlig utvikling med økt hastighet videre framover. Det er derfor svært viktig at vi hele tiden forstår kundens behov og kan påvirke slik at gode løsninger velges. Mobiliteten i en fortløpende endringsprosess vil kreve andre prioriteringer og strategiske valg enn tidligere fra myndighetene og deres folkevalgte.

I dette bildet er det også viktig å ha med seg at det i tillegg til de raske endringene finnes noen «langsomme» strukturer som ligger mer eller mindre fast, og som ikke endres så raskt. Det gjelder f.eks. eksisterende infrastruktur, arealstruktur m.m.

Workshops

Den første workshopen samlet 40 deltagere fra hele bransjen, både fra Kollektivtrafikkforeningens medlemmer, NHO Transport-systemet og noen operatører. I forkant var det laget en driveranalyse etter gjennomgang av 25 rapporter og intervjuer av 20 eksperter, samt en spørreundersøkelse blant deltagerne til workshopen. I workshopen ble det jobbet med de drøyt 60 driverne, kritiske usikkerheter ble prioritert,  og grupper av drivere ble delt inn i nøkkeltema.

I den annen workshoppen var målet å kombinere nøkkeltema sammen til et scenariorammeverk. Deretter ble forholdene for hver scenario beskrevet, og innvirkningene det har for kollektivtrafikken og mobiliteten.

Målbildet orientering

Rapporten «Fremtidens Kollektivtrafikk i Norge 2025»

Her kan du lese rapporten:

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025, Scenarier (kortversjon)

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025, Scenarier og implikasjoner

Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025, (fullversjon)

 

Presentasjon 09.04.2021

Scenariorapporten ble lansert under seminaret «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025» den 09.04.2021.

Her er presentasjonen holdt av Deloitte.

Klikk her for å se opptaket av seminaret

 

Webinar 02.06.2021 vedr. pågående endringer i ITS-direktivet

I et av scenariene vi la frem i rapporten «Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025»   har norske kollektivselskaper og fylkeskommuner mistet retten til å selge egne billetter. Hvor sannsynlig er det, egentlig?

Få svar ved å se opptaket her:

Kontaktperson:
Olov Grøtting, mob. +47 918 20510