Veiledere

Arbeidet med felles veiledere står høyt på dagsordenen for Kollektivtrafikkforeningen.

Foreningen og medlemmene jobber aktivt med å ta i bruk avtalemaler ved innkjøp og for samordning ved ulike typer innkjøp. Vi og våre medlemmer er opptatt av at dette kan gi kostnadsbesparelser både ved materiellfornyelse og drift, noe som vil kunne styrke kollektivtilbudet.

I tillegg til arbeidet i foreningen og samarbeid med NHO Transport nasjonalt, arbeides det også for at man skal få standardisert bussmateriell over hele Norden.

Veiledere om anskaffelser og kontrakter

Nordisk bussveileder 

Kollektivaktørene i Sverige, Finland og Norge står sammen om den nordiske busstandarden BUS NORDIC, som både innkjøper- og operatørsida har deltatt i utformingen av.
Fra norsk side er det den forholdsvis ferske norske standarden som ligger til grunn. Den siste veilederen Bus Nordic fra oktober 2019 finnes her.

Bus-nordic-2019

Konkurransegrunnlagsveileder 

Kollektivbransjen ønsker å stimulere innkjøper og transportselskap til tettere samarbeid  innenfor regelverket. I samspill med NHO Transport har vi derfor utviklet en konkurransegrunnlagsveileder, for å gi bedre grunnlag for utvikling av kollektivtilbudet.

Last ned veilederen her

Miljøveileder 

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har sammen utgitt Miljøveilederen, som skal være et felles grunnlag for bran­sjens miljøarbeid, dens premissgivere og interessenter. Veilederen  fokuserer på klima, energi, luftkvalitet og støy. Vedlegg med oversikt over drivstoff og miljøvennlig teknologi finner du her.

Last ned veilederen her

Veileder for endringer i kontrakter (2012) 

Ruteproduksjonen er et element i kontrakten som det er vesentlig behov for å endre løpende. Andre endringer kan  være endring av spesifikasjonene i kontrakten. Endring av ruteproduksjonen og endring av øvrige deler av oppdraget er ulike hendelser som bør behandles separat i kontrakten.

Last ned veilederen her

Veiledere om kunder og marked

Reisegaranti hurtigbåt - anbefalt bransjestandard for ruter i fylkeskommunal regi 

Kollektivtrafikkforeningen har utarbeidet en bransjestandard for reisegaranti for hurtigbåter i fylkeskommunal regi fra 2021.

Les veilederen her

Helsedirektoratets veileder om smittevern om bord i kollektivtransport (Covid-19)  Reisegaranti buss - anbefalt bransjestandard 2015 

Reisegarantiordningen gjør det enklere for kundene å klage ved mangler ved kollektivtilbudet og gir grunnlag for å kunne forbedre kvaliteten på transporttilbudet.

Les veilederen her

Kollektivtrafikkforeningens ordliste 

Ordlisten for Kollektivtrafikkforeningen har felles begreper for kollektivtrafikken. Målet er å ha en mest mulig ensrettet terminologi som hele bransjen benytter.

Ordliste 2016

 

Veiledere om etikk og compliance

Rutine for varsling 

Kollektivtrafikkforeningens rutine for varsling er et dokument basert på departementets veileder, og kan benyttes som et utgangspunkt for egen intern veileder i det enkelte selskap.

Les veilederen her.

Retningslinjer for etiske regler 

Kollektivtrafikkforeningens retningslinjer for etiske regler er ment å være en sjekkliste for etiske regler i det enkelte selskap.

Les veilederen her.

Etiske krav til leverandører 

Kollektivtrafikkforeningens dokument «Etiske krav til leverandører» er en anbefaling basert på internasjonale prinsipper, tilpasset norske forhold. Målet er at hele bransjen benytter seg av et felles dokument, slik at våre leverandører får et regelverk å forholde seg til.

Les veilederen her.