Veiledere

Arbeidet med felles veiledere står høyt på dagsordenen for Kollektivtrafikkforeningen.

Foreningen og medlemmene jobber aktivt med å ta i bruk avtalemaler ved innkjøp og for samordning ved ulike typer innkjøp. Vi og våre medlemmer er opptatt av at dette kan gi kostnadsbesparelser både ved materiellfornyelse og drift, noe som vil kunne styrke kollektivtilbudet.

I tillegg til arbeidet i foreningen og samarbeid med NHO Transport nasjonalt, arbeides det også for at man skal få standardisert bussmateriell over hele Norden.

Veiledere om anskaffelser og kontrakter

Veileder for dialog med arbeidstagerne 

Utarbeidet av Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet høsten 2023 for å legge til rette for bedre dialog om anskaffelsesprosesser.

Les veilederen her.

Indeksveileder for busskontrakter - behandling av kostnader knyttet til elektrisk energi 

Statistisk sentralbyrå utvikler og drifter på oppdrag fra NHO Transport og i samarbeid med Kollektivtrafikkforeningen kostnadsindekser for ulike transportområder. Dette tilbudet gir aktuelle interessenter tilgang til informasjon om prosentvis kostnadsutvikling.
Kontraktene har normalt 7-10 årsvarighet og inngås mer enn et år før oppstart. Historisk har mange oppdragsgivere ofte tatt ansvar for prisrisikoen, da operatøren har forholdsvis lange kontraktsperioder. I praksis betyr dette at oppdragsgiver kontraktfester en modell for prisregulering som har til hensikt å kompensere operatør for endrede priser på blant annet timelønn, drivstoffpriser, avgifter, verkstedspriser, finansiering mm.
Kontrakter bør være balanserte, med andre ord bør risiko mellom oppdragsgiver og operatør være korrekt fordelt og forutsigbar, for å unngå at det prises inn unødvendig høy risikomargin i kontraktsprisen. Formålet med denne veilederen er å bistå oppdragsgivere med å velge de mest hensiktsmessige indeksene, og gi veiledning på hvordan indeksene kan tas i bruk.

Når det gjelder indeksvalg, så anbefales følgende:
– Indekser bør være offentlige tilgjengelige og fra en troverdig kilde
– Indekser bør være så treffsikre som mulig
– Indekser bør være så balanserte som mulig

Når det gjelder bruk, så anbefales det at valg av indeks og eventuell vekting av ulike indekser, harmoniseres i forhold til prisskjema.
SSB tilbyr per i dag gode indekser for prisregulering av kostnader knyttet til lønn, administrasjon, vedlikehold og kapital. Når det gjelder energikostnader, så har det i de senere årene oppstått et behov for å supplere kostnadsindeksen for buss og innenriks sjøfart med flere delindekser knyttet til flere ulike energibærere. Denne veilederen omhandler indeksregulering av energikostnader knyttet til elektrisk kraft.

Her kan du lese den nye indeksveilederen for busskontrakter – kostnader knyttet til elektrisk energi

Rettleiar for krav til komfort og fasilitetar for hurtigbåt og ferje 

Innføring av «forskrift om tryggleik i passasjerområdet» medfører at en del krav til passasjerområde/fasiliteter som før var regulert av forskrift nå blir opp til oppdragsgiver å vurdere å stille krav om ved anbudsutsetting. Veilederen gir oversikt over hvilke krav dette gjelder, og hvilke krav oppdragsgiver bør vurdere å stille for å fange opp de områdene som ikke lengre vil være regulert av forskrift.

Last ned veilederen her.

Nordisk bussveileder - Bus Nordic 

Kollektivaktørene i Sverige, Finland og Norge står sammen om den nordiske busstandarden BUS NORDIC, som både innkjøper- og operatørsida har deltatt i utformingen av.
Fra norsk side er det den norske standarden som ligger til grunn.

Den siste veilederen Bus Nordic fra januar 2023:

Bus Nordic 2023

Forrige versjon 1.1 er fra oktober 2019:

Bus-nordic-2019

Indeksveileder, for indeksregulering av busskontrakter 

NHO Transport og Kollektivtrafikkforeningen har sammen utarbeidet denne veilederen, som ble lansert første gang i 2014, og deretter oppdatert i 2017. Det er nå i tillegg utarbeidet en EL-indeks som vil komme januar 2023.

Indeksveileder, revidert 2017

Konkurransegrunnlagsveileder - passasjer- og hurtigbåt 

Konkurransegrunnlagsveilederen for passasjer- og hurtigbåt skal bidra til felles struktur og kapittelinndeling av konkurransegrunnlagene på tvers av oppdragsgiverne. Det skal gjøre dokumentene gjenkjennelig for tilbydere, og ikke minst være et utgangspunkt for oppdragsgivere som skal gjennomføre anbud.

Selve veilederen med anbefalt struktur og kapittelinndeling finner du i «Oversiktsmal». I tillegg finner du inspirasjon til selve innholdet i «Inspirasjonsdokument kontrakt» og «Inspirasjonsdokument prosedyreskildring».

Last ned Oversiktsmal her

Last ned Inspirasjonsdokument kontrakt her

Last ned Inspirasjonsdokument prosedyreskildring her

Konkurransegrunnlagsveileder - buss 

Kollektivbransjen ønsker å stimulere innkjøper og transportselskap til tettere samarbeid  innenfor regelverket. I samspill med NHO Transport har vi derfor utviklet en konkurransegrunnlagsveileder, for å gi bedre grunnlag for utvikling av kollektivtilbudet.

Last ned veilederen her

Miljøveileder 

Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport har sammen utgitt Miljøveilederen, som skal være et felles grunnlag for bran­sjens miljøarbeid, dens premissgivere og interessenter. Veilederen  fokuserer på klima, energi, luftkvalitet og støy. Vedlegg med oversikt over drivstoff og miljøvennlig teknologi finner du her.

Last ned veilederen her

Veileder for endringer i kontrakter (2012) 

Ruteproduksjonen er et element i kontrakten som det er vesentlig behov for å endre løpende. Andre endringer kan  være endring av spesifikasjonene i kontrakten. Endring av ruteproduksjonen og endring av øvrige deler av oppdraget er ulike hendelser som bør behandles separat i kontrakten.

Last ned veilederen her

Veiledere om kunder og marked

Kollektivtrafikkens ordliste revidert 2022 

Kollektivtrafikkens ordliste er primært et hjelpemiddel for å sikre felles betegnelser overfor kunder. Dette er også nyttig for å sikre at bransjen har en felles begrepsforståelse.

Målet med ordlisten er å ha en mest mulig ensrettet terminologi som hele bransjen benytter.

Den reviderte ordlisten er utarbeidet etter arbeidet gjort med Kollektivtrafikkens ordliste fra 2016, av en arbeidsgruppe bestående av deltagere fra Jernbanedirektoratet, Entur, Kolumbus, Ruter, Skyss, Brakar, Innlandstrafikk, Troms fylkestrafikk, Akt, AtB og FRAM Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ordlisten kan lastes ned i Excel-format via lenken under.

Kollektivtrafikkens ordliste revidert 2022

Fant du det du lette etter? Send gjerne forslag til ord og uttrykk som bør med på listen til elisabeth.helene.berge@kollektivtrafikk.no

 

 

Reisegaranti hurtigbåt - anbefalt bransjestandard for ruter i fylkeskommunal regi 

Kollektivtrafikkforeningen har utarbeidet en bransjestandard for reisegaranti for hurtigbåter i fylkeskommunal regi fra 2021.

Les veilederen her

Helsedirektoratets veileder om smittevern om bord i kollektivtransport (Covid-19)  Reisegaranti buss - anbefalt bransjestandard 2015 

Reisegarantiordningen gjør det enklere for kundene å klage ved mangler ved kollektivtilbudet og gir grunnlag for å kunne forbedre kvaliteten på transporttilbudet.

Les veilederen her

Veiledere om etikk og compliance

Rutine for varsling 

Kollektivtrafikkforeningens rutine for varsling er et dokument basert på departementets veileder, og kan benyttes som et utgangspunkt for egen intern veileder i det enkelte selskap.

Les veilederen her.

Retningslinjer for etiske regler 

Kollektivtrafikkforeningens retningslinjer for etiske regler er ment å være en sjekkliste for etiske regler i det enkelte selskap.

Les veilederen her.

Etiske krav til leverandører 

Kollektivtrafikkforeningens dokument «Etiske krav til leverandører» er en anbefaling basert på internasjonale prinsipper, tilpasset norske forhold. Målet er at hele bransjen benytter seg av et felles dokument, slik at våre leverandører får et regelverk å forholde seg til.

Les veilederen her.