Vil ha universell utforming inn i ny anskaffelseslov

I tillegg til grønn omstilling, innovasjon og gode arbeidsforhold, bør også universell utforming inngå som et samfunnshensyn som offentlig innkjøp skal bidra til å fremme, skriver Kollektivtrafikkforeningen i en høringsuttalelse til Anskaffelseslovutvalgets utredning.

Vil ha universell utforming inn i ny anskaffelseslov

 

Det regjeringsoppnevnte Anskaffelsesutvalget fikk i oppdrag å utarbeide forslag til en ny anskaffelseslov, som har vært på offentlig høring.

Et viktig del av oppdraget var å foreslå en ny struktur der større deler av regelverket ble flyttet fra forskrift til lov, for å sikre god demokratisk forankring. Videre har utvalget fått i oppdrag å se etter muligheter for forenkling av regelverket og gjennomgå reglene om samfunnshensyn, hvor særlig potensialet for at offentlige innkjøp kan bidra til å nå klima- og miljøhensyn særlig er trukket frem.

Positive til hovedgrepene

Kollektivtrafikkforeningen er i sin høringsuttalelse er positiv til hovedgrepene i Anskaffelsesutvalgets utredning. Kollektivtrafikken har gode erfaringer med bruk av offentlige innkjøp som bidrag til å nå viktige samfunnsmål, både på klima- og miljøområdet, men også innen sjåfør- og trafikksikkerhetsområdet.

I dagens lovtekst heter det at loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, samtidig som anskaffelsespolitikken i praksis har flere formål, som at det offentlige skal bidra til å utvikle markeder for miljøvennlige løsninger og bidra konkret til f.eks. utslippskutt eller økt gjenbruk. Foreningen mener de foreslåtte endringene gjør dette langt tydeligere, og vil være en fordel for våre medlemmer som bruker og tolker regelverket for offentlige anskaffelser.

Foreslår universell utforming som ekstra samfunnsformål

Det er imidlertid et samfunnshensyn som savnes i nytt lovutkast. I dagens anskaffelseslov synliggjøres universell utforming som et viktig samfunnshensyn, jf. anskaffelsesloven § 5 tredje ledd. I utkast til ny lov er universell utforming ikke med i opplistingen av samfunnshensyn i § 2-1 (1), jf. § 1-1.

Selv om krav i kravspesifikasjonen til universell utforming videreføres i ny anskaffelseslov kapittel 13, kan det at universell utforming ikke tas med i kapittelet om samfunnshensyn medføre at offentlige oppdragsgivere reduserer sitt fokus på universell utforming til fordel for opplistede hensyn.

– Dette anser vi som uheldig og ikke i tråd med ønsket samfunnsutvikling. Vi anbefaler derfor at «et universelt utformet samfunn» legges til i opplistingen i § 1-1 (2), heter det i Kollektivtrafikkforeningens høringsuttalelse.

Les hele høringsuttalelsen her.

 

 

Les også KS sitt hefte om Kollektivtrafikk Universell utforming for aktive og sosiale liv her: UUhefteKollektivtransport.pdf (ks.no)

Les også: