Tenk Tromsø nominert til kollektivprisen for sin store vekst i bussreiser

Fra 2014 til 2022 har Tenk Tromsø skapt 43 prosent vekst i antall bussreiser i Tromsø. Samarbeidsprosjektet mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har ikke bare skapt flere kollektivreiser, Tenk Tromsø har også redusert biltrafikken i byen.

Tenk Tromsø nominert til kollektivprisen for sin store vekst i bussreiser

Grunntanken til Tenk Tromsø har vært å skape et busstilbud med høy frekvens som fremstår som et pålitelig og attraktivt alternativ til bil. I 2022 ble det gjennomført 12 millioner bussreiser i Tromsø. Aldri før har så mange mennesker reist med buss i Nordens Paris. Kollektivandelen har økt fra 10 til 15 prosent fra 2014 til 2022. I samme periode har for øvrig bilandelen blitt redusert tilsvarende, og totalt ble det kjørt 3,9 % mindre i Tromsø i 2022 enn i 2016.

Økt tilfredshet

Mer enn 80 prosent av befolkningen i Tromsø mener nå at de har et godt eller svært godt kollektivtilbud der de bor. Dette er tall som er på linje med Oslo og Akershus. Kollektivbarometeret til Kollektivtrafikkforeningen viser også at tilfredsheten med busstilbudet i Tromsø har økt med 11 prosentpoeng siden 2016.

Raskere, enklere og bedre

I 2019 ble antall avganger økt med 26 prosent, samtidig kom det nye og moderne busser på vegen. Å redusere reisetiden med bussen har vært et viktig mål for Tenk Tromsø. Derfor har det blitt bygget kollektivfelt og gjort flere tiltak for å skape økt fremkommelighet for buss i trafikken. I tillegg har opprusting av snarveger, holdeplasser og fortau bidratt til økt tilgjengelighet til busstilbudet. Gode digitale tjenester og reduserte priser har også bidratt til å gjøre det enklere for flere å benytte seg av kollektivtilbudet.

Vellykket modell

Tenk Tromsø har vist seg å være en vellykket modell for hvordan en by kan redusere biltrafikken gjennom et offensivt samarbeid som fremmer bærekraftig mobilitet. Gjennom en kombinasjon av kollektivsatsing, infrastrukturtiltak og bevisstgjøring har Tenk Tromsø oppnådd betydelige miljø- og samfunnsfordeler. Prosjektet er en inspirerende historie om hvordan byer kan håndtere utfordringene knyttet til biltrafikk og samarbeide godt mot en mer bærekraftig fremtid med fokus.

Les også:


Kollektivkonferansen
16. november 2023

AtB AS vinner av Kollektivprisen 2023!


Kollektivprisen
16. oktober 2023

De nominerte til Kollektivprisen 2023