Fersk rapport overrakt Samferdselsdepartementet: Ny normal for kollektivtransporten

Hvilke tiltak kan bidra til at flere kommer tilbake til kollektivtrafikken? Det var spørsmålet Samferdselsdepartementet ønsket svar på.

 

Fersk rapport overrakt Samferdselsdepartementet: Ny normal for kollektivtransporten

 

Samferdselsdepartementet satte derfor i mars ned ei hurtigarbeidende gruppe bestående av Statens Vegvesen, Kollektivtrafikkforeningen, KS, Jernbanedirektoratet, NHO Transport og Spekter som ble bedt om å komme med en rapport innen 8. april 2022.

Bakgrunnen er at biltrafikken er kommet tilbake til normalen, men det er ikke kollektivtrafikken. Dersom nullvekstmålet og samfunnets klimamål skal nås, er det svært viktig å sette i verk ulike tiltak for at flere reisende skal velge kollektivtrafikk. Kollektivtrafikkforeningen har vært en pådriver for å få dette arbeidet i gang.

– Vi må få folk tilbake til kollektivtransporten. Regjeringa står framleis ved målet om at trafikkvekst skal skje gjennom kollektiv, sykkel og gonge. Dette jobbar vi saman med kommunar og fylker for å få til no som vi er på veg ut av koronapandemien. Vi har også fått ein fersk rapport med mange forslag til korleis kollektivtransporten kan bli meir attraktiv for dei reisande, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

 

Tiltak på kort og lang sikt
På kort sikt foreslår arbeidsgruppa:

1. Å videreføre et særskilt tilskudd til kollektivselskapene til ut 2022, men endre det fra en kompensasjonsordning til et tilskudd for omstilling og utvikling, samt legge til rette for en omstillingspakke i 2023
2. At kollektivselskapene gjennomfører endringer i billett- og takstsystemene som øker fleksibiliteten for kundene og bidrar til å spre trafikken utover dagen
3. Informasjon og holdningskampanjer fra myndighetene som kan bidra til å ta tilbake flest mulig til å reise kollektivt, sykle og gå
4. Å redusere fordelene for bruk av elbil i og i nærheten av byområder, særlig i bomringer, i kollektivfelt og for parkering i byer. Slik får disse bilistene riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet
5. Å oppfordre arbeidsgivere til å gjennomføre insentiver som prioriterer arbeidsreiser med kollektivtransport fremfor bil.
6. Nullsats merverdiavgift for kollektivbilletter og skattefrie arbeidsgiverfinansierte kollektivbilletter til arbeidstakere
7. Å iverksette skattlegging av fordel ved arbeidsgiverbetalt parkering ved arbeidsplass.
8. Å fortsette samordning av virkemidler på tvers av forvaltningsnivåer gjennom byvekstavtaler og bypakker, i tillegg til å videreutvikle rute-, takst- og billettsamarbeid mellom statlig og fylkeskommunalt drevet kollektivtrafikk

På lengre sikt foreslår arbeidsgruppa:

1. Samordning og koordinering av offentlig betalt transport, som bestillingstransport, pasientreiser, TT-transport og kommunal eldretransport/serviceruter. Mer tilbud om individuelle løsninger som del av helhetlig kollektivtransporttilbud
2. Helhetlige mobilitetsløsninger innen kollektivtransport, så færre har behov for å eie egen bil
3. Videreføre utviklingen av takst- og billettsystemene (punkt 2, kort sikt) med bl.a. tidsdifferensierte takster i kollektivtransporten
4. Veiprising for biltrafikken
5. Videre arbeid med byvekstavtaler
a. Investeringer i kollektivtiltak for bedre fremkommelighet og tilstrekkelig kapasitet
b. Driftsmidler til kollektivtransport
c. Parkering/pris og tilgjengelighet
d. Prising i bomringene
e. Arealbruk
f. Tilbringertransport inklusive gange (snarveier), mikromobilitet mm.
6. Sambruksfelt 2+, 3+
7. Nye tilbud og løsninger i kollektivtransportmidlene, som eksempelvis bedre arbeidsfasiliteter eller hvilestoler om bord på tog mot betaling

 

Arbeidsgruppa har bestått av deltagere fra Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kollektivtrafikkforeningen, KS, Spekter og NHO Transport.

Fra Kollektivtrafikkforeningen deltok Siv Wiken, Bernt Reitan Jenssen og Olov Grøtting.

 

Du kan lese rapporten her.

 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?