Kollektivløftet

Kollektivtrafikken sammen med sykkel, gange og andre delte mobilitetstjenester er helt avgjørende viktig for at Norge skal nå våre klimamål.

Satsing på kollektivtrafikk er også svært gunstig for å kunne bruke samfunnets ressurser på en best mulig måte.

Kollektivløftet

 

Kollektivløftet

handler om at dersom Norge skal nå sine klimamål i henhold til Parisavtalen og Norges forsterkede klimamål, må en mye større del av transportarbeidet over på kollektivtrafikk og andre delte løsninger. Dette er helt i tråd med tydelige faglige råd fra en rekke viktige instanser:

–             Miljødirektoratet peker på reisemiddelskift fra privatbil til kollektivtrafikk som et av de mest virkningsfulle klimatiltakene vi har.

–             Klimautvalget 2050 skriver at transportpolitikken må begrense etterspørsel etter mer transport, legge opp til ressurs- og energieffektive løsninger, og mer deling.

–             Transportetatenes utredning «Klimabaner» i grunnlagsarbeidet for Nasjonal transportplan viser at det er mulig å nå målet om 55 % klimakutt innen 2030, forutsatt bl.a. kraftig økt kapasitet i kollektivtrafikken.

 

Kollektivløftet ble lansert av Kollektivtrafikkforeningen som et viktig innspill til Nasjonal Transportplan 2025 – 2036. Les hele høringsuttalelsen her.

Les også: