Kollektiv-Norge på vei mot ett digitalt samarbeid

En ny utredning anbefaler ett felles samarbeid for digital tjenesteutvikling i kollektivtrafikken. Ambisjonen er å levere bedre og mer kostnadseffektive digitale tjenester som løfter kollektivtrafikk i konkurranse med privatbilen.

Kollektiv-Norge på vei mot ett digitalt samarbeid

 

LAST NED UTREDNINGEN «EN STEGVIS TILNÆRMING TIL ETT FELLES SAMARBEID FOR DIGITAL TJENESTEUTVIKLING»

Kollektivtrafikken har en helt sentral rolle i å gi folk en enklere reisehverdag, og samtidig lykkes med å nå nasjonale klima- og naturmål. Klimautvalget 2050 peker på at de reisende må dele mer på transportmidler og reiser i årene fremover. Dette krever store og grunnleggende endringer i transportsystemene, som vanskelig kan nås med framskrivninger av dagens løsninger.

Sømløse reiser og gode digitale kundetjenester gjør det enkelt for den reisende å velge kollektivtrafikk, enten det er med tog, buss, bane, båt, bestillingstransport, bysykler, elsparkesykler, bildeling eller andre tjenester. Digitalisering er sentralt for å forbedre selve driften av kollektivsystemene, for å kunne styre trafikk i sanntid, effektivt håndtere avvik, og gi fortløpende informasjon til den reisende underveis, samt at den reisende kan kjøpe og betale for reisen fra start til slutt i én operasjon.

Knut Sletta, jernbanedirektør og leder av arbeidsgruppa. Foto: Jernbanedirektoratet.

– Viktig for de reisende
– Fremtidsrettet og effektiv digital tjenesteutvikling gjør det mulig for kollektivtrafikken å styrke sine komparative fortrinn i konkurransen om de reisende, og løse vårt viktige samfunnsoppdrag om å gi de reisende en enklere hverdag, og innfri nasjonale klima- og bærekraftsmål. Derfor er dette arbeidet viktig, sier Knut Sletta.

Han er jernbanedirektør og har ledet en arbeidsgruppe av toppledere som har utredet tettere digitalt samarbeid mellom kollektivselskapene. Arbeidsgruppa er nedsatt av Kollektivtrafikkforeningen, som er en nasjonal bransjeorganisasjon for offentlige aktører som planlegger, kjøper og markedsfører kollektivtrafikk- og mobilitetstjenester.

Positiv utvikling, men stort potensial
Utredningen viser at det har skjedd en stor og positiv utvikling de siste årene, og at det i økende grad samarbeides tett om digital tjenesteutvikling mellom kollektivaktørene gjennom to samarbeidskonstellasjoner. Likevel slår utredningen fast at det er store gevinster å hente på å samarbeide tettere om digital tjenesteutvikling, ved å få større kraft til å utvikle nye tjenester og få mer ut av pengene.

– Arbeidsgruppas oppfatning er at det på sikt vil kunne realiseres betydelige gevinster ved en sammenslåing til én felles digital infrastruktur. På flere områder fremstår sammenslåing som en lavthengende frukt, eksempelvis innen formidling av grunndata. På andre områder vil samling om felles løsninger kreve store investeringer, men arbeidsgruppas vurdering er at det også er potensielt store gevinster, gjennom å unngå utvikling og drift av parallelle tjenester, og ved å bruke ressursene til bedre tjenester i én felles digital infrastruktur, sier Knut Sletta.

Anbefalinger til veien videre
Arbeidsgruppa kommer med flere konkrete anbefalinger til veien videre:

  • Slå fast en felles ambisjon om å etablere ett felles forpliktende samarbeid for digital tjenesteutvikling i kollektivtrafikken.
  • Et veikart med konkrete tiltak viser vei mot å realisere denne ambisjonen.
  • Raskt prioritere aktiviteter med lav kostnad og kompleksitet.
  • Samarbeid om flere nasjonale grunntjenester, som billetteringssystemer og bedre informasjon til de reisende

 

Styreleder i Kollektivtrafikken Siv Wiken.

Kunnskapsgrunnlag til videre diskusjoner
Utredningen er et kunnskapsgrunnlag for kollektivselskapene og deres eiere skal vurdere veien videre, og ble fredag 21. juni formelt overrakt til styreleder i Kollektivtrafikkforeningen, Siv Wiken.

– Kollektivtrafikkforeningens rolle er å bidra med et felles kunnskapsgrunnlag og gode arenaer for diskusjon. Vi ser et stort behov for mer kunnskap på dette området, både om nåsituasjonen, og om veien fremover. Arbeidsgruppas utredning er et godt utgangspunkt for videre diskusjoner i kollektiv-Norge om hvordan vi kan samarbeide tettere om digital tjenesteutvikling for å levere bedre reiseopplevelser i årene fremover, sier Siv Wiken, styreleder i Kollektivtrafikkforeningen.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler