Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget

Prop. 1 S (2022-2023) Statsbudsjettet 2023 ble lagt fram av regjeringen 6. oktober 2023. Statsbudsjettet skal nå behandles av Stortinget før endelig vedtak i desember.

Statsbudsjettet 2023 – høringer på Stortinget

 

Kollektivtrafikkforeningen vil delta i to hører, i Transport- og kommunikasjonskomiteen og i Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Her kan du lese høringssvaret til Transport- og kommunikasjonskomiteen og til Kommunal- og forvaltningskomiteen.

Nåsituasjonen for kollektivtrafikken er krevende, med en ny krise, kostnadskrisa, før den forrige krisen, pandemien, var over.

Helt konkret ser utfordringen slik ut:

  • Bransjens analyser tilsier en kostnadsøkning i 2023 på 9,6 %. Dette innebærer ca. 1,9 mrd i økte utgifter ut over rammen for kollektivsektoren, i hovedsak på grunn av økte priser på strøm og drivstoff. Dette er enormt krevende for fylkeskommuner og administrasjonsselskaper, da det er et stort sprik mellom reell kostnadsøkning og deflator.
  • Pandemieffekten henger fortsatt i, og utgjør en inntektssvikt på over 900 mill kr for 2023. Hoveddelen av effekten kommer hos Ruter i hovedstadsområdet med over 80 % av pandemieffekten for 2023.

 

Forskjellen på deflator og prisstigning i 2022 var også svært høy. Dette etterslepet er en stor utfordring, og utgjorde en kostnadsøkning på 1,06 mrd kr ut over rammene for de fylkeskommunale kollektivaktørene i 2022.

Totalt har fylkeskommunal kollektivtrafikk ut fra dette et etterslep på 1,06 mrd kr fra 2022, og en total utfordring med inntektssvikt og kostnadsøkning på kr. 2,8 mrd kr i 2023.

 

Konsekvensene av denne situasjonen bli stor, og Kollektivtrafikkforeningen anmoder derfor Stortinget om å sikre fylkeskommunene nødvendige ressurser slik at den samfunnskritiske tjenesten kollektivtrafikk unngår kutt i 2023.

 

 

 

 

 

Les også: