Innspill til RNB2023: Kollektivtrafikken må kompenseres for kraftig prisvekst

Videre utvikling og vekst i kollektivtilbudet til beste for samfunnet er avhengig av at regjeringen kompenserer for økt prisvekst i revidert nasjonalbudsjett.

 

Innspill til RNB2023: Kollektivtrafikken må kompenseres for kraftig prisvekst

 

Dette skriver Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet og Norsk Jernbaneforbund i et innspill til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, Samferdselsminister Jon Ivar Nygård og Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i forbindelse med at regjeringen snart legger fram sitt forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2023.

De skriver videre at kollektivtrafikken er rammet av en ekstraordinær prisvekst som ikke regjeringen la til grunn i sitt anslag på 3,7 % for kommunal deflator i statsbudsjettet for 2023. Beregninger fra kollektivselskapene viser at prisveksten for buss, t-bane, trikk, hurtigbåt og ferge i Norge i 2023 er anslått å bli langt høyere enn dette, ca. 9,6 prosent. Gapet som følge av den ekstraordinære prisstigningen tilsvarer en underfinansiering i statsbudsjettet på 1,9 mrd. kr for 2023.

Dersom disse ekstraordinære kostnadene for kollektivtrafikken ikke blir kompensert, vil det enten tvinge fylkeskommunene til å kutte utgifter til skole, fylkesveier og andre lovpålagte oppgaver eller føre til kutt i kollektivtilbudet. Kutt vil ramme både by og bygd, men siden det er kollektivtilbudet i distriktene som er mest avhengig av offentlig tilskudd, vil disse derfor vil rammes først.

Aktørene ber avslutningsvis om at anslagene for prisvekst må justeres i tråd med den faktiske prisutviklingen som man nå erfarer i kollektivtrafikken, på linje med øvrige deler av kommune- og fylkeskommunal sektor. For kollektivtrafikkens del innebærer dette at rammetilskuddet for 2023 må økes med 1,9 mrd. kr.

 

Her kan du lese hele innspillet.

 

Les også: