Robert Solend nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Et godt kollektivtilbud starter gjerne med gode prosesser hvor rutetilbud ses i sammenheng med byutviklingen for øvrig. Og i Bergen har Robert Solend i Skyss stått sentralt i dette arbeidet, blant annet med bybaneutbyggingen.

Robert Solend nominert til prisen for Årets ildsjel i kollektivtrafikken

Foto: Karoline Rage

Robert Solend har utviklet kollektivtransport i byområder i «en mannsalder». Først som planlegger i Oslo Sporveier fra 2001, og siden 2004 for kollektivtrafikken i bergensområdet. Robert har bidratt sterkt til den gode utviklingen, der Skyss spesielt de siste ti årene har sett en fantastisk passasjerutvikling og positivt trendbrudd i reisemiddelfordelingen med reduksjon i bruk av privatbil.

Robert har vært kollektivfaglig planlegger i arbeidet med utbygging av Bybanen i Bergen. Han har vært faglig rådgiver på ulike stadier i prosessen, fra oppstarten med Bergen kommune sitt «bybanekontor», videre i Bergen kommune, og siden 2007 i Skyss. Han har også spilt en viktig rolle som bidragsyter i en rekke utredninger og med innspill i større planprosesser. Dette legger det viktige grunnlaget for at folk skal kunne reise enkelt der de bor.

Skyss har det siste tiåret gjennomført store forenklinger og forbedringer i linjenettet for buss i bergensområdet. Tilbudet er ryddet opp og forenklet for de reisende blant annet gjennom etablering av stamlinjer. Linjenettet er også tilpasset alle byggetrinn av bybanen til et godt sammenhengende nettverk, som har gitt stor passasjervekst. Robert har vært sentral i planleggingen av alle disse forbedringene. Han har en unik kompetanse på utvikling av linjenett i byområder, og omfattende kjennskap til geografi og reisemønster i bergensområdet. Han har også bidratt sterkt til å etablere gode planleggingsprinsipper for kollektivtrafikken, som i stor grad er felles for bransjen.

Robert er ambisiøs på vegne av fellesskapsløsninger for massetransport i byområder, og han tar de nasjonale og regionale målene om nullvekst i biltrafikken på alvor. Han tenker stort og langsiktig om koblingene mellom arealplanlegging, byutvikling og kollektivtransport i Bergen.

I feriene sine er Robert ofte å finne i en europeisk storby, der han studerer og tester ut gode kollektivløsninger og tar erfaringene med hjem til Bergen. Han er en høyt verdsatt kollega, som også stortrives i dialog ute med de reisende.

Les også: