Brev til 3 departement om samordning av offentlig betalt bestillingstransport i Norge

«På vegne av KS og Kollektivtrafikkforeningen inviterer vi regjeringen til dialog om felles prosjekt for å
samordne offentlig betalt bestillingstransport i Norge», skriver KS og Kollektivtrafikkforeningen i et felles brev til 3 departement.

Brev til 3 departement om samordning av offentlig betalt bestillingstransport i Norge

 

Bakgrunnen for brevet er et seminar som Agder Kollektivtrafikk og Kollektivtrafikkforeningen arrangerte i Kristiansand før jul 2022. Konklusjonen på møtet var at vi utarbeidet et slikt brev. Gjennom 2023 er saken løftet opp flere ganger, og vi har sammen med KS arbeidet med henvendelsen.

Jernbanedirektoratet har i sitt prioriteringsoppdrag for ny Nasjonal transportplan skrevet at «samordning av offentlig betalt bestillingstransport i form av Pasientreiser, tilrettelagt transport, kommunale serviceruter, ordinær bestillingstransport etc., vil gi bedre tilbud for pengene».

Det er en rekke aktører som er opptatt av å samordne offentlig betalt bestillingstransport, men til tross for gode intensjoner og ønsker om samarbeid, er ikke bestillingstransporten i dag koordinert mellom aktørene. Dette til tross for at alle transporttjenestene kjøpes i samme marked. Dagens regelverk vanskeliggjør felles anbud om det ikke etableres et offentlig-offentlig samarbeid eller et felles aksjeselskap. I en silobasert organisering motiveres ikke de offentlige aktørene av å samarbeide, men heller konkurrere når leverandørmarked, særlig i en del distriktskommuner er begrenset.

Vår invitasjon til departementene

I brevet skriver partene at:

Vi ønsker å få til et samarbeid knyttet til digital samordning i ett felles system, som vil bidra til høyere kvalitet for brukerne og lavere kostnadsvekst for det offentlige. Det vil gi en fremtidsrettet løsning. Samtidig har vi erfart utfordringer med å løse dette lokalt på tvers av ulike offentlige siloer. Derfor henvender vi oss til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal – og distriktsdepartementet sammen. Vi ønsker å stå samlet om å få til en felles nasjonal løsning for å innføre et bransjeledende system innen planlegging og optimalisering av bestillingstransport, jf. også Jernbanedirektoratets innspill til ny NTP. Da denne henvendelsen berører tre departementer ber vi om at SD tar en koordinerende rolle overfor de øvrige departementene.

Vi inviterer til følgende:
1. At regjeringen tar initiativ overfor helseforetakene og Pasientreiser om et prosjekt for å samordne
bestillingstransport i samarbeid med fylkeskommunene, med mål om bedre og mer
kostnadseffektive løsninger i hele landet.
2. Som første steg anbefaler vi at det gjennomføres geografisk avgrensede piloter på samordning av
offentlig betalt bestillingstransport som ivaretar utfordringer både i storby og distrikt. Flere
fylkeskommuner har jobbet aktivt med problemstillingen og er klare til å starte opp et prosjekt på
relativt kort varsel.

Vi ber om møte for å utdype prosjektet og ser fram til konstruktiv dialog videre framover, skriver partene.

Les hele brevet her. 

Les også: