Prosjektet Målbildet for den nye normalen

«Den nye normalen» er et hett tema i mange bransjer i disse Covid-19-tider. Kollektivtrafikkforeningen har startet et prosjekt for finne «Målbildet for den nye normalen» for kollektivbransjen.

Laura Herzig fra Deloitte ble valgt som prosjektleder til dette viktige og spennende arbeidet,  som startet denne uka med det første styringsgruppemøtet .

Bakgrunnen er at dagens transportløsninger står overfor store endringer. FN’s bærekraftmål er viktig for hele samfunnet og driver fram behovet for mer bærekraftige løsninger.  Koronapandemien har ført til en rekke nye endringer, og framskynder mange av de endringene vi som samfunn har sett komme. Flere av endringene i kundenes etterspørsel er positive, eksempelvis at flere sykler og går, bruker hjemmekontor og bruker digitale løsninger til møter og konferanser. Hvilke tjenester skal vi tilby til hvilke målgrupper, og hva skal prege «den nye normalen for mobilitet»?

Samtidig står samferdselssektoren nå overfor ikke mindre enn tre ulike disruptive skift:

  • Endringer i kundeatferd vil ifølge ulike rapporter fortsette også post Covid-19.
  • Det teknologiske skiftet, som snur opp ned på mye av det som både bransjen og myndighetene tar for gitt.
  • Det økonomiske skiftet, der folkevalgte blir tvunget til å prioritere mye hardere i offentlige budsjetter framover.

Dette skjer samtidig som både nasjoner, regioner og byer vil stille stadig større krav til bærekraft i deres mobilitetsløsninger.

Mobiliteten vil i framtida vil være i fortløpende forandring. Endringene er over oss i dag, og vil fortsette i en kontinuerlig utvikling med økt hastighet videre framover. Det er derfor svært viktig at vi hele tiden forstår kundens behov og kan påvirke slik at gode løsninger velges. Mobiliteten i en fortløpende endringsprosess vil kreve andre prioriteringer og strategiske valg enn tidligere fra myndighetene og deres folkevalgte.

I dette bildet er det også viktig å ha med seg at det i tillegg til de raske endringene finnes noen «langsomme» strukturer som ligger mer eller mindre fast, og som ikke endres så raskt. Det gjelder f.eks. eksisterende infrastruktur, arealstruktur m.m.

Arbeidet vil pågå fram mot påske, og vi forventer at målbildet vil gi en omforent forståelse om hvilke utfordringer og muligheter som med stor sannsynlighet inntreffer i framtida. Den vil også peke på hvilke muligheter for samarbeid som kan finnes, og også reflektere over hvilke kapabiliteter og ferdigheter som er viktig framover.

Foreningens medlemmer og ansatte ser fram til dette arbeidet med spenning, og håper på bred deltagelse og interesse, ikke bare fra foreningens medlemmer men også fra andre miljøer.

Les også: