Innspill til høring om Nasjonal Transportplan 2022-2033

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har høring på Nasjonal Transportplan (NTP) den 12/4. Les Kollektivtrafikkforeningens 8 punkters innspill til høringen.

Kollektivtrafikkforeningens innspill til Nasjonal Transportplan 2022-33

Kollektivtrafikkforeningen har valgt å legge fram 8 korte punkter i høringen, der hver av partene får 3 min til å formidle sine innspill på et direktesendt onlinemøte.

1. Helhetsperspektiv er positivt:
Kollektivtrafikkforeningen vil peke på at det er positivt at NTP i større grad fokuserer på transportutfordringer, og at det tenkes mer helhetlig. Kundens behov må settes i sentrum, og konkurransekraften til miljøvennlig transport må økes.

2. Nye løsninger:
Det er positivt at man nå ikke låser og detaljstyrer de store prosjektene for siste del av prosjektperioden. Med de store endringene som skjer i samfunnet i dag, kan det mot slutten av perioden finnes nye og mer framtidsrettede løsninger som vi ikke ser i dag.

3. Forutsigbar finansiering:
Covid-19-pandemien har endret folks reisevaner, og deler av disse vanene ser ut til å vare. Det medfører mindre inntekter til kollektivselskapene i en overgangsfase. Kollektivtrafikken trenger forutsigbar finansiering i denne overgangsfasen for å sikre et godt og samfunnsnyttig tilbud også videre framover.

4. Videreutvikling av byvekstavtalene og nullvekstmålet:
Byvekstavtalene og nullvekstmålet har betydd mye for utviklingen av kollektivtrafikken de siste årene. En videreutvikling av nullvekstmålet og satsing på byvekstavtaler for de fire største byene samt de fem byområdene som så langt har vært i belønningsordningen er veldig viktig.

5. Belønningsavtaler også til mellomstore byområder:
Dette har Kollektivtrafikkforeningen etterlyst lenge. Det er derfor svært positivt med tilskuddsordningen som kommer for flere mellomstore byer. Denne løsningen bør utvides og ramma bør økes ytterligere.

6. Kollektivtrafikk i distriktene:
Også utenfor byene er det kundegrupper som ikke har bil eller førerkort, og det kan være dyrt og krevende å ha et finmasket nett med ordinært kollektivtilbud. Det bør satses på en type bestillingstransport for ulike kundegrupper eller områder, som Hentmeg i Rogaland eller andre ordninger.

7. Data:
Transportsektoren genererer stadig mer data som kan gi betydelig verdi hvis den utnyttes på riktig måte. Det er viktig med mer samarbeid og fokus på en datadrevet transportsektor, der analyse og innovasjon er viktige faktorer.

8. Sømløst kollektivtilbud:
Det bør iverksettes en målrettet satsing for å få på plass et sømløst kollektivtilbud på tvers av geografiske grenser, kollektivaktører og transportmidler, og at alle kollektivaktørene kan selge hverandres billetter.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser


Veiledere og høringssvar
26. januar 2024

Bus Nordic 2.0 er klar i norsk versjon