NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33

Nasjonal transportplan 2022-33 ble lansert fredag 19. mars 2021.

«NTP 2022-33 er en spennende plan, og det er positivt at man nå ikke låser og detaljstyrer de store prosjektene for siste del av prosjektperioden», sier daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen Olov Grøtting.

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022-33

«Med de store endringene som skjer i samfunnet i dag, med digitalisering og endring i kunders reisevaner er det klokt å gi et større handlingsrom for å endre og videreutvikle prosjekter», sier Grøtting videre. «I siste del av NTP-perioden kan det finnes nye og mer framtidsrettede løsninger for å sikre både reisende og varer framkommelighet enn det vi ser i dag».

Fylkesveiene rundt om i Norge er viktige for å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken. Det er derfor svært positivt med en satsing på fylkesveier i NTP. Byvekstavtalene og nullvekstmålet har betydd mye for utviklingen av kollektivtrafikken de siste årene. En videreutvikling av nullvekstmålet og fortsatt satsing på byvekstavtalene for de fire største byene samt de fem byområdene som så langt har vært i belønningsordningen er veldig viktig. For å skape mer attraktive byer med økt mobilitet og bedre fremkommelighet må det satses på kollektive transportløsninger, sykkel og gange. Kollektivtrafikkforeningen har etterlyst en form for belønningsmidler også til mellomstore byområder. Det er derfor svært positivt med tilskuddsordningen for grønne løsninger i Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). «Det vi i Kollektivtrafikkforeningen ønsker oss er at denne ordningen blir utvidet til å gjelde flere mellomstore byer rundt om i landet» sier Grøtting.

NTP legger opp til at det i planperioden bygges ut dobbeltspor i indre Intercity-triangel, men ikke i ytre del. Her vil det satses på krysningsspor for å kunne øke frekvensen og korte ned reisetida. «Det er viktig å spørre seg hva kunden ønsker før man peker på dyre løsninger» sier Grøtting. «Det er en klok beslutning å forsøke å sikre frekvens, framkommelighet og få reisetiden ned med mindre bruk av samfunnets ressurser enn tidligere skissert, så kan det bli nødvendig å sikre dobbeltspor i neste runde om en ikke lykkes å gi kunden godt nok tilbud med det som nå planlegges.»

Til slutt vil Kollektivtrafikkforeningen peke på at det er positivt at NTP i større grad fokuserer på hvilke transportutfordringer som skal løses, og at det skal tenkes mer helhetlig på tvers av sektoren. Det er avgjørende at kundens behov settes i sentrum i denne helheten. «Det er noe Kollektivtrafikkforeningen har etterlyst i flere sammenhenger», avslutter Grøtting.

Les også: