Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet

Innlandet fylkeskommune har i denne rapporten sett på hvordan dagens ordning med skoleskyss fungerer og kommer med forslag til forbedringstiltak.

Ny rapport om Skoleskyss i Innlandet

 

Arbeidet med rapporten har hatt som mål å gi bedre kunnskap om skoleskyssen i Innlandet. Det har resultert i en rapport som er et kunnskapsgrunnlag om skoleskyssordningen, og med forslag til tiltak som bedrer kollektivtransporten sin økonomiske situasjon. Innlandet fylkeskommune har hatt en tverrfaglig tilnærming til hva som påvirker økonomien i skoleskyssen. Det ble derfor nedsatt en prosjektgruppe og en styringsgruppe bestående av representanter fra avdelingene samferdsel, administrasjon, kompetanse og tannhelse og samfunnsutvikling.

Rapporten er  viktig for et så stort fylke som Innlandet, der skoleskyssen utgjør størsteparten av kollektivtrafikken. Den er også spennende og nyttig lesning for andre fylker.

Du kan lese rapporten her.

Les også: