Ny rapport: Kollektivtransport i omstilling

På oppdrag fra KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har Asplan Viak, ved avdeling Urbanet Analyse, sett på de utfordringene som kollektivtransporten står overfor etter koronapandemien, og hvilken rolle kollektivtransporten kan spille for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Ny rapport: Kollektivtransport i omstilling

 

Hovedproblemstillingen er om det må utvikles nye strategier for å nå nullvekstmålet og hvordan en samlet virkemiddelbruk kan bidra til et mer sosialt, klimavennlig og bærekraftig mobilitetstilbud.

Rapporten peker på at koronapandemien har endret folks reisevaner både på kort og lang sikt. Kollektivtransporten trenger omstillingsmidler for å unngå en negativ inntektsspiral som følge av passasjernedgangen. Uten en inndekning av inntektstapet vil det gi ytterligere passasjerbortfall. I tillegg er den økende elbilandelen en utfordring og en konkurrent til kollektivtrafikken.

Utfordringene for fremtidens kollektivtransport vil som Asplan Viak skriver være å hente inn inntektstapet, møte et marked med flere av og til-brukere, ha større fokus på trengsel og kapasitet i transportsystemet, og være et konkurransedyktig alternativ til bilen i de største byområdene. Dette er en oppgave som må løses i felleskap mellom lokale og sentrale myndigheter.

Her kan du lese rapporten. 

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
3. januar 2024

Kollektivløftet


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
2. januar 2024

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?