Forprosjekt Mobilitet 2040

Rapporten er laget av Sprint og Beta Mobility på
oppdrag fra NHO, som et forprosjekt til
hovedprosjektet Mobilitet 2040. Med mobilitet
mener vi frakt av personer og gods. Forprosjektet
vil belyse noen sentrale mobilitetstemaer basert
på samfunns- og teknologitrender, og indikere
hva dette vil si for Norge i 2040. Forprosjektet
skal komme med innspill til hovedprosjektet
Mobilitet 2040, som skal utforske fremtiden for
mobilitet i Norge videre.

Les også: