Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei

Om publikasjonen

Rapporten kartlegger hvordan forbedret infrastruktur påvirker valget om å benytte sykkel som transportmiddel.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Transportøkonomisk institutt kartlagt og videreutviklet metodegrunnlaget for å beregne hvordan forbedret infrastruktur påvirker valget om å benytte sykkel som transportmiddel.

Det er en målsetting om å øke sykkelandelen fra dagens fire til åtte prosent på landsbasis, og til 20 prosent i de største byområdene.

Godt tilrettelagt sykkelinfrastruktur reduserer den opplevde belastningen ved en sykkeltur.

Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet er derfor et viktig tiltak for å få flere til å sykle. Det er imidlertid vanskelig å gi et generelt mål på forventet sykkeletterspørsel til ny sykkelinfrastruktur, da dette er svært kontekstavhengig.

Basert på resultatene fra en litteraturstudie har vi i dette prosjektet utviklet en enkel regnearkmodell som beregner forventet etterspørselseffekt av n kilometer ny

sykkelinfrastruktur, basert på informasjon om enkle kontekstuelle forhold ved tiltaket.

Man kan forvente fra 5 til 30 prosent økt etterspørsel etter sykkelturer i influensområdet til en ny sykkelvei.

Type infrastruktur, i hvilke type område tiltaket gjennomføres og hvordan den nye sykkelveien ligger i forhold til sentrale reisestrømmer har størst betydning for forventet etterspørsel.

Les også: