Forslag til endring av yrkestransport- og jernbaneloven er oversendt Samferdselsdepartementet

Kollektivtrafikkforeningen har opprettet en arbeidsgruppe bestående av jurister og fagansvarlige innen billettkontroll og kundesenter fra KolumbusAtB, Skyss, og Ruter. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til endring av yrkestransportloven § 33 annet ledd, som innebærer at også innleide kontrollører kan utøve tilbakehold dersom de øvrige vilkår er oppfylt.  

Forslag til endring av yrkestransport- og jernbaneloven er oversendt Samferdselsdepartementet

 

Kollektivtrafikkforeningen, Ruter og Samferdselsdepartementet avholdt i desember 2020  et møte vedr. Yrkestransportlovens § 33,2 ledd om tilbakehold og utfordringen med å benytte innleide vektere til billettkontroll. Etter Høyesteretts dom av 4. november 2020 (HR-2020-2126) , om forståelsen av yrkestransportloven § 33, 2 ledd,  har ikke innleide vektere rett  til å utøve tilbakehold av passasjerer som ikke har gyldig billett uten at ansatte fra transportselskapet er til stede.  Kollektivtrafikkforeningen vil derfor foreslå at Samferdselsdepartementet  fremmer et forlag om å endre bestemmelsen, og den likelydende bestemmelsen i jernbaneloven, slik at innleide vektere kan utøve tilbakehold når øvrige vilkår er oppfylt.

På møtet med Samferdselsdepartementet fikk vi beskjed om at et forslag om endring av ordlyden bør inneholde følgende momenter

  • Forslaget med begrunnelse;
  • Utviklingen av praktisering av tilbakehold fra 2002-til dags dato. Har tilbakehold ført til høyere andel betalere, økte billettinntekter og på hvilken måte?
  • Begrunnelse for å bruke vektere – kan de ivareta hensynene som nevnes i loven forarbeider like godt som ansatte i kollektivselskap, eller bedre?
  • Hvordan er praksis for bruk av vektere ellers i samfunnet, i tilsvarende situasjoner?

Kollektivtrafikkforeningen har opprettet en arbeidsgruppe bestående av jurister og fagansvarlige innen billettkontroll og kundesenter fra Kolumbus, AtB, Skyss, og Ruter. Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til endring av yrkestransportloven § 33 annet ledd, som innebærer at også innleide kontrollører kan utøve tilbakehold dersom de øvrige vilkår er oppfylt.

Her er resultatet fra arbeidsgruppens arbeid; forslag til endring av yrkestransportloven §33,2 samt jernbaneloven §7a. 

Forslag til endring av yrkestransportloven §33,2 og jernbaneloven §7a er i dag oversendt Samferdselsdepartementet.

Les også: