Pandemiens langsiktige konsekvenser UA-rapport 154/2021

På oppdrag fra KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har Asplan viak,ved avdeling Urbanet Analyse, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om langsiktige virkninger av den pågående koronapandemien. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet innen korte tidsrammer og baserer seg i stor grad på tidligere gjennomførte utredninger. Bård Norheim har vært prosjektleder for oppdraget og utarbeidet rapporten i samarbeid med Kristine Wika Haraldsen og Mari Betanzo. Alle vurderinger i rapporten er gjort av Urbanet Analyse, som også står ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved dokumentet.

Hvordan vil koronapandemien påvirke en ny normalsituasjon?
Utbruddet av koronavirus vinteren 2020 har fått store konsekvenser for kollektivtransportens
inntektsgrunnlag. Strenge smittevernstiltak førte til en umiddelbar nedgang i reiser med
kollektivtransport, og kollektivselskapene har hatt en drastisk nedgang i inntektsgrunnlaget. I
2020 var nedgangen i reiser 38 prosent sammenlignet med 2019, og inntektsbortfallet på
omtrent 6,8 milliarder kroner. Restriksjoner, tiltak og kompensasjoner vil trolig fortsette en
stund til fremover. Men hva vil skje når smittefaren er over, og vi i prinsippet kan reise som vi
vil igjen? På oppdrag fra KS har Asplan Viak, ved avdeling Urbanet Analyse, utarbeidet dette
notatet som et faglig grunnlag for å vurdere etterspørselen etter kollektivtjenester i en ny
normalsituasjon.

Les også:


Pressemelding
14. juni 2024

1 av 3 motivert for færre biler