Mobility as a Service i Nordland Fylkeskommune – Digitale tjenester og grønnere transport

Denne rapporten tar utgangspunkt i de store klimautfordringene vi står overfor. De medfører behov
for drastiske endringer i måten vi reiser på. Vi har her utforsket mulige løsninger for å redusere bruk
av privatbil, som er en av hovedkildene til CO2-utslipp både i Norge og globalt både gjennom selve
bruken og gjennom produksjonen av kjøretøyene. Mikromobilitet som elsykkel og elsparkesykkel,
bildelingstjenester basert på elektrisk drevne kjøretøy og digitale tjenester som samkjører og
tilgjengeliggjør disse på en enkel måte for innbyggere, står i fokus. Vi undersøker spesielt
mulighetene for Mobility as a Service (MaaS) som tilgjengeliggjør ulike kjøretøy og synliggjør de i
ulike sammensatte reiser i en enkelt app. Vi forsøker både å fremheve utfordringer som må løses og
å gi forslag til konkrete løsninger.
MaaS er konsept som hittil ikke er blitt implementert i mindre byer som Bodø i særlig grad. Vi ser
derfor spesielt på hvilke muligheter og utfordringer som finnes i mindre byer og tettsteder for at de
skal kunne dra nytte av de fordelene slike mobilitetsløsninger kan gi. Noen av fordelene som
fremheves er:
• Et mer enhetlig transporttilbud
• Enklere å finne transportmuligheter
• Enklere å dekke hele reisen med ulike transportmåter
• Bedre utnyttelse av transportmidler og infrastruktur
• Mer data om reiser med mulighet for optimalisering av tilbud
Ulike former for bildeling kombinert med mikromobilitet ser ut til å kunne både være fordelaktig for
miljø og personlig økonomi for innbyggerne. For flere målgrupper ser det lovende ut å kunne
redusere antall biler disse gruppene eier selv. For unge mennesker som ennå ikke har egen bil blir
målet å få dem til å utsette kjøp av bil så lenge som mulig eller helst å droppe det helt.
Å redusere sitt privatbilbruk krever atferdsendringer som i praksis er vanskelig. Vi drøfter kort noen
årsaker til at det er vanskelig. MaaS i form av en enkel app med en god underbygget fysisk
infrastruktur, kan bidra i å gjøre denne overgangen enklere. Vi nevner også andre
transportalternativer for grønnere transport som kan være enklere å få til en full MaaS.
Avslutningsvis foreslås det tiltak som kan utføres for å begynne implementering av et slikt system
(fysiske og digitale tjenester) i Bodø og andre mindre byer.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser