M-2539 Klimatiltak i Norge mot 2030

Klimatiltak i Norge mot 2030: Oppdatert kunnskapsgrunnlag om utslippsreduksjonspotensial, barrierer og mulige virkemidler – 2023

Denne rapporten er den første i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om klimatiltak, barrierer og virkemidler.

Rapporten analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.

Rapporten analyserer 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer. Det vil si både kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og utslipp og opptak fra skog og arealbruk.

Analysen viser at det er mulig å nå både forpliktelsen under innsatsfordelingsforordningen i samarbeidet med EU og omstillingsmålet om 55 prosent kutt i nasjonale utslipp.

Les også: