Konseptevaluering Aldersvennlig transport 2021

Ruter har pilotert Aldersvennlig transport siden 2017 og har hentet inn nok læring til å kunne evaluere
konseptet Aldersvennlig transport i sin helhet. Denne konseptevalueringen har som hensikt å oppsummere
hva som er gjort i piloten, hvilken læring som er hentet ut og Ruters anbefaling om Aldersvennlig transport
videre. Rapporten bør brukes som grunnlag for å ytterligere utvikle tjenesten.
Denne konseptevalueringen presenterer innsikt og læring som funnet i løpet av pilotperioden og hvilke
bærekrafteffekter tilbudet har utover transportleveransen. Vår samlede vurdering av Aldersvennlig transport
som en individtilpasset tjeneste, er at dette er et godt tiltak for å øke mobilitet og bedre helsen til eldre
innbyggere i Oslo kommune. Konseptet oppnår høy brukertilfredshet og har en produktivitet som tilsvarer
lavere kostnader enn andre typer bestillingstransportjenester. Det er likevel synligjort et dilemma knyttet til
finansiering for at dette fortsatt kan være et attraktivt tilbud for målgruppen. Denne konseptevalueringen vil
brukes som en avslutningsrapport for piloteringen av Aldersvennlig transport

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser