Kollektivtransport i Innlandet: Anbud eller drift i egenregi?

Vista Analyse har på oppdrag fra Innlandet fylkeskommune utredet muligheten for å drifte det fylkeskommunale kollektivtilbudet i fylket i egenregi. Arbeidet bygger videre på en evaluering av dagens anbudsordning som representerer fase 1 i arbeidet med å vurdere drift i egenregi (Vista Analyse, 2020). Arbeidet er gjennomført i første halvår 2022, med ferdigstilling av sluttrapporten i august 2022.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser