Kollektivtrafikken må kutte kraftig uten ekstra midler i 2023-budsjettet

En statlig bevilgning på 1. mrd i 2023 er nødvendig

Satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange er svært
viktig for mobilitet, klima- og miljømål. Det er også
samfunnsøkonomisk lønnsomt når dette bidrar til å
redusere investeringsbehovene på vei og arealbruk i by.
Kollektivtrafikk ivaretar også fordelingspolitiske hensyn,
fordi det er lavinntektsgruppene som ikke har bil og
dermed er mest avhengig av den. Forutsigbar finansiering
av kollektivtilbudet over tid er derfor avgjørende.
Dette vil også sikre viktige arbeidsplasser basert på hele
stillinger.

Les også:


Fremtidens kollektivtrafikk i Norge 2025
15. september 2023

Gå ikke glipp av Kollektivtrafikkforeningens Eier- og styreseminar