Kollektivtrafikken må kutte kraftig uten ekstra midler i 2023-budsjettet

En statlig bevilgning på 1. mrd i 2023 er nødvendig

Satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange er svært
viktig for mobilitet, klima- og miljømål. Det er også
samfunnsøkonomisk lønnsomt når dette bidrar til å
redusere investeringsbehovene på vei og arealbruk i by.
Kollektivtrafikk ivaretar også fordelingspolitiske hensyn,
fordi det er lavinntektsgruppene som ikke har bil og
dermed er mest avhengig av den. Forutsigbar finansiering
av kollektivtilbudet over tid er derfor avgjørende.
Dette vil også sikre viktige arbeidsplasser basert på hele
stillinger.

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser