Klimabaner, framskriving av transportutvikling og utslipp

I forbindelse med transportvirksomhetenes arbeid med å utarbeide utviklingsbaner for transportsektoren som når fastsatte klimamål for 2030, har TØI bistått med beregning av framtidig transportomfang og CO2-utslipp i to «klimabaner». I disse banene er det lagt til grunn tiltak for å redusere transportaktiviteten, samtidig som det er forutsatt en optimistisk innfasingstakt for nullutslippskjøretøy og høy innblanding av biodrivstoff. Både tiltakene, i form av kraftige prisøkninger for transport, og det som forutsettes av teknologiutvikling og bioinnblanding, er krevende å gjennomføre i praksis. Det vil være svært vanskelig å nå et klimamål der utslippene fra hele transportsektoren i 2030 skal være 55 prosent lavere enn i 1990. Dette tilsvarer hele 65 prosent reduksjon fra utslippet i 2021.

Les også: