Kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren

Jernbanen har over lang tid vært en sektor forbundet med et sammensatt utfordringsbilde, herunder
blant annet kostnadsoverskridelser i infrastrukturinvesteringsprosjekter, vedlikeholdsetterslep og
manglende kapasitet i nett og materiellpark. De senere årene har ulike regjeringer økt bevilgningene til
jernbanen betydelig. Dette har lagt til rette for større utbygginger, økt innsats innen vedlikehold og
fornyelse og økt passasjervekst. Økt trafikk har videre gitt større belastning på banen, samtidig som
det har vært en økning i driftsavbrudd.
Parallelt med bevilgningsøkningene har det blitt gjennomført større og mindre reformer og endringer,
blant annet med bakgrunn i de til enhver tid gjeldende politiske ambisjoner. I 2017 implementerte
regjeringen Solberg en omfattende jernbanereform, som blant annet innebar konkurranseutsetting av
persontogtjenester. Regjeringen Støre har den senere tiden avviklet kjøp av persontogtjenester gjennom konkurranse, og stanset den planlagte konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Regjeringen har videre satt i gang en gjennomgang av jernbanesektorens
organisering og selskapsstruktur, med sikte på å forbedre den jernbanepolitiske måloppnåelsen. I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at gjennomgangen skal bidra til enklere organisering, tydeligere ansvarsfordeling og færre selskaper i sektoren. Den skal i tillegg bidra til sterkere statlig styring av jernbanen og ta utgangspunkt i regjeringens beslutning om å stanse konkurranseutsetting av persontogtrafikken. Som ledd i gjennomgangen skal det gjennomføres en kartlegging av utfordringer i jernbanesektoren. I januar 2023 ble KPMG engasjert av Samferdselsdepartementet for å
gjennomføre denne. Samferdselsdepartementet har lagt opp til en trinnvis arbeidsprosess.
Kartleggingen skal derfor ha en eksplorativ/utforskende tilnærming og danne grunnlaget for ev. tiltak i
neste trinn. Resultatet av kartleggingen er samlet og oppsummert i denne rapporten.
Kartleggingen skal beskrive utfordringer i arbeidsdelingen og samhandlingen mellom aktørene i
jernbanesektoren, blant annet mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR
SF. For å få grep om utfordringsbildet vil det være sentralt å identifisere årsaker, for å få grunnlag for å
identifisere og implementere tiltak som er egnet for å ta tak i de utfordringene som vurderes som
vesentlige.

Les også: