Framtidens transport i Norge / OE-rapport 2021-16

Framtidens transport – de kommende 30 årene
Framtidig etterspørsel etter transport og utforming av transportsystemet vil påvirkes av ulike samfunnsmessigedrivkrefter som hver for seg og sammen kan endre både etterspørselen og tilbudet av transport. Eksempler på sentrale drivkrefter er politikk, økonomisk vekst og inntektsutvikling, befolkningsvekst og demografi, teknologiskutvikling og vaner. Hvordan samfunnsendringer vil utspille seg de neste 30 årene er beheftet med betydeligusikkerhet, noe scenarioanalysene i denne utredningen belyser.

Fram mot 2050 forventes det at produktiviteten i Norge fortsetter å vokse, men at den vil være svakere enn den har vært historisk. Dette henger sammen med at petroleumsnæringen vil miste mye av sin betydning som vekstmotor for norsk økonomi fremover. Fram mot 2050 legger Perspektivmeldingen til grunn en gjennomsnittlig årligvekst i disponibel realinntekt per innbygger på 1 prosent. Det tilsvarer en samlet vekst i disponibel realinntekt per innbygger på i overkant av 33 prosent i perioden 2021 til 2050. Økt realinntekt har historisk vist seg å være en sterk forklaringsfaktor for husholdningenes forbruk av transport, da reiser og varer relativt sett blir billigere.
Økningen i realinntekt framover forventes å bidra til en økning i all transport, inkludert vegtransporten

Les også:


Veiledere og høringssvar
4. april 2024

Ny veileder for dialog i anskaffelsesprosesser