Klimarisikorapport

Kollektivtrafikken i Oslo og Viken påvirkes allerede av hyppigere og mer intense værhendelser som følge av klimaendringene. I det neste århundret forventes det at gjennomsnittstemperaturen vil økes med 3 til 4 grader, og nedbøren med 5 til 30% i Oslo. Klimaforskere påpeker at værhendelser
som i dag oppleves som sjeldne og ekstreme, vil opptre hyppigere. Det er ikke noe tvil om at klimaendringene vil gi økte konsekvenser for samfunn og natur som vil kreve ytterligere klimatilpasningstiltak. Oslo kommune har utarbeide en klimarisikoanalyse med tilhørende klimatilpasningsstrategi, der overvann pekes på som den mest fremtredende klimarisikoen i årene som kommer.

Med utgangspunkt i anbefalingene til det anerkjente rammeverket Task force on Climate-related Financial Disclourses (TCFD), har Ruter i første omgang valgt å gjennomføre en overordnet analyse av fysisk klimarisiko. I tillegg har vi inkludert et avsnitt om hvordan transformasjonen til lavutslippsamfunnet kan innebære endringer i rammebetingelser for Ruters virksomhet. Vi finner at det særlig er fire klimarelaterte værendringer som er spesielt relevant for mobilitetssektoren: Nedbør, havnivåstigning, temperaturendringer, storm og vind. Av disse antas hendelser knyttet til nedbør og spesielt ekstrem nedbør over kort tid, å føre til mest omfattende risikohendelser med
påvirkning på drift og sikkerhet av kollektivtrafikken.
For å være i stand til å begrense eller unngå ulemper som følge av klimaendringene er det viktig å se på tiltak for å redusere klimagassutslipp, men også klimatilpasningstiltak for å tilpasse seg til dagens eller forventede fremtidige klimarisikoer. Ruter gjør i dag en rekke tiltak for å redusere
utslippene fra våre tjenester. Når det gjelder klimatilpasningstiltak jobber vi med å heve kompetansenivået om temaet for både organisasjonen, men også våre operatører og samarbeidspartnere. I tillegg jobber vi med å inkludere klimarisiko som en del av Ruters helhetlige risikovurdering. Utover dette arbeidet har vi identifisert at det er behov får å utarbeide konkrete
klimatilpasningstiltak for de forskjellige kategoriene av fysisk klimarisiko. Dette bør gjøres i samarbeid med operatører, samarbeidspartnere og veiholdere.

Les også: